Search Result of "วสิษฐา ญาณสุคนธ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume