Search Result of "วลีรัตน์ สุพรรณชาติ"

About 102 results
Img

Researcher

นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา ผลิตภาพรวมภาคเกษตร

Resume

Img

งานวิจัย

Agricultural Productivity and Poverty Reduction in Thailand: regional level study (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:The Australian National University

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

ระบบงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตรของไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิภาวรรณ ธิราวัฒน์

แหล่งทุน:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Total Factor Productivity of Main and Second Rice Production in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Benign growth: Structural transformation and inclusive growth in Thailand

ผู้แต่ง:ImgProfessor Peter Warr, ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Agricultural Productivity Growth and Poverty Reduction: Evidence from Thailand

ผู้แต่ง:ImgProfessor Peter Warr, ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of Technological Change on Income Inequality in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Role of education in raising agricultural productivity in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Spatial Analysis of Research-Productivity Nexus: A Case of Thai Rice Sector

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Agricultural Productivity and Poverty Reduction: Evidence from Thailand

ผู้แต่ง:ImgProfessor Peter Warr, ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Returns to Major Agricultural R&D Sources in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Total Factor Productivity in Thai Agriculture: Measurement and Determinants

ผู้แต่ง:ImgMs.Waleerat Suphannachart, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
123456