Search Result of "วลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข"

About 4 results
Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์กระบวนการไฟฟ้าเคมีกับน้ำเสียจากอุตสาหกรรม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)