Search Result of "วลัยลักษณ์"

About 93 results
Img

ที่มา:วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับ นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตในราย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การจัดทำยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำและภัยธรรมชาติของตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Img

ที่มา:การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศ ฉลองครบรอบ 30 ปี สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551

หัวเรื่อง:( กรุณาย้ายไปหัวข้อผลงานอื่นๆ ) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"

หัวเรื่อง:ศํกยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติปางสีดา

Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (2014)

นักวิจัย:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Doner:สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (2014)

ผลงาน:การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา

นักวิจัย: Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Img
Img

Researcher

นาง ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยไทโอบาซิลัสโดยระบบโปรยกรอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววลัยลักษณ์ ดวงประสบสุข

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

Researcher

ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Agri-food supplychain management, Statistical and artificial neural network modeling , Data mining in agri-food business, Response surface methodology for product/process optimization

Resume

Img
Img
Img
12345