Search Result of "วราภรณ์ แซ่อ๋อง"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวของพอลิโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume