Search Result of "วราภรณ์ บุญเกิด"

About 141 results
Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ บุญเกิด

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคของข้าวโพดและการจัดการ

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความต้านทานโรคของข้าวโพด (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ บุญเกิด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจีรนันท์ แหยมสูงเนิน

แหล่งทุน:บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วันชัย เย็นเพชร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โปรตีน การทำบริสุทธิ์ เอนไซม์ การกลายพันธุ์ marker-assisted selection, DNA finger printing

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

การทดสอบพันธ์ุข้าวโพดหวานลูกผสมปรับปรุงใหม่ในแปลงเกษตรกร (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678