Search Result of "วราภรณ์ ทุมชาติ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองช่องสัญญาณไร้สายภายในอาคารสำหรับระบบสื่อสารอัตราสูงของข้อมูลภาพแบบ MPEG-4

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ ทุมชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgณัฏฐกา หอมทรัพย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection