Search Result of "วราภรณ์ พูลศรี"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจาก Bauhnia scandens ต่อความเป็นพิษเเละเอนไซม์ทำลายพิษของหนอนใยผัก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ทุนบัณฑิตวิทยาลัย มก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาวิธีการสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์, เคมีคาร์โบไฮเดรต, เคมีทางการเกษตร, เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume