Search Result of "วรัญญู สกุลสัตยพันธุ์"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์แรงงาน, , ทรัพยากรมนุษย์, จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์, การบูรณาการทางเศรษฐศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

Resume