Search Result of "วรวิช มณฑาทิพย์"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับทดสอบพฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัสโครงการวิจัย 56/04/ME

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมการจุดติดไฟและการเผาไหม้ของวัสดุ แบบจำลองพฤติกรรมเพิงไหม้, วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย การเผาไหม้ กลศาสตร์อัคคีภัย

Resume