Search Result of "วรรษา ไหว้ครู"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

ดร. ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Resume