Search Result of "วรรธินี เกตุคง"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (9)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและการคืนรูปจากเยือกแข็งต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุก

ผู้เขียน:Imgวรรธินี เกตุคง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume