Search Result of "วรรณวรางค์ โล่ห์อภิรักษ์กุล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgวรรณวรางค์ โล่ห์อภิรักษ์กุล

ประธานกรรมการ:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชาเอก:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, Imgนางหฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection