Search Result of "วรรณภา เนื่องชุมพล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ผ่านเว็บด้านการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1

ผู้เขียน:Imgวรรณภา เนื่องชุมพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)