Search Result of "วรรณนภา สัตยชิติ"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสืบหายีนต้านทานโรคไหม้และขอบใบแห้งต่อเชื้อสาเหตุสายพันธุ์ไทยในประชากรข้าวสายพันธุ์ผสมกลับของพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgวรรณนภา สัตยชิติ

ประธานกรรมการ:Imgธีรยุทธ ตู้จินดา*