Search Result of "วรรณคดีอเมริกัน"

About 2 results
Img

Researcher

นางสาว จันทวรรณ อนันตประยูร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีอเมริกัน , บทละคร, วรรณคดีกับปรัชญา

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีวิจารณ์, วรรณคดีอังกฤษ, วรรณคดีอเมริกัน, วิลเลียม เชกสเปียร์

Resume