Search Result of "วรรณกรรมไทย"

About 22 results
Img
Img

งานวิจัย

งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ธีระ รุ่งธีระ

แหล่งทุน:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาพแทนของชายรักร่วมเพศในวรรณกรรมไทย พ.ศ. 2544- พ.ศ. 2548

ผู้เขียน:Imgวิทยา พุ่มยิ้ม

ประธานกรรมการ:ImgSoranut Tailanga

กรรมการวิชาเอก:ImgSaiwaroon Noinimit

กรรมการวิชารอง:Imgธนารดี คำยา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ "ทีทรรศน์ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ่าน"

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ในปริทรรศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Img

Researcher

ดร. สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่, วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ์

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Memory Studies in Thailand?: A Modest Proposal

ผู้แต่ง:ImgDr.Natthanai Prasannam, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:อยู่กับก๋ง ของ หยกบูรพา: การถ่ายทอดอุดมการณ์การผนวกรวมในบริบทสังคมไทย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดทางการเมืองในวรรณกรรมไทย: ศึกษากรณีนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ผู้เขียน:Imgสุวิมล อิสระธนาชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ศิลปสังโยค: การใช้วรรณคดีไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชราภรณ์ อาจหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

12