Search Result of "วรรณกรรมการเดินทาง"

About 10 results
Img

Researcher

ดร. พรรณราย ชาญหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, นิทานและตำนานพื้นบ้าน, วรรณคดีกับการเมือง

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษาครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:นิราศเกาหลี: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการเมือง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การประกอบสร้าง "ไทย" ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาเชิงวาทกรรม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภาพแทนประเทศไทยผ่านวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ (แผนงานวิจัย)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภาพแทนประเทศไทยในวรรณกรรมการท่องเที่ยวภาษาอังกฤษ: การศึกษาวัจนลีลาและวาทกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่, วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ์

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume