Search Result of "วรรณกรรม"

About 250 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:จากเนรเทศนางสีดาถึงปล่อยม้าอุปการ: ความเหมือนที่แตกต่างระหว่างบทละครเรื่องรามเกียรติ์กับรามายณะ

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:คนกับป่า: ปัญหาเรื่องสิทธิการจัดการทรัพยากรในวรรณกรรมของวัธนา บุญยัง

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:พันธนาการของความเป็นอื่น: การแสดงกับการท้าทายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ในบทละครเรื่อง Bondage ของเดวิด เฮนรี หวัง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:แม่นาก: จากตำนานพื้นบ้านสู่ "เดอะมิวสิคัล"

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ทวิภพ (The Siam Renaissance) ในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ละครสมัยกลางหาใช่ละครนอกศตวรรษไม่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:อินทรีแดง: นาฏกรรมของซูเปอร์ฮีโรพันธุ์ไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:ละครไทยในมุมมองนักวรรณคดี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:The Zoo Story: นาฏกรรมวิพากษ์สังคมอเมริกันของเอดเวิร์ด แฟรงคลิน อัลบี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:จุดจบแห่งการเริ่มต้น: สภาวะความเป็นมนุษย์ใน Fin de Partie ของแซมวล เบกเกตต์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:The Problems of Generic Classification of Shakespeare's Romance

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา

หัวเรื่อง:วรรณศิลป์และนาฏศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์ โปษยกฤต

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:ทากและปลิงอันอาจสูบเลือดให้ม้วยมรณ์: ผู้หญิงในเรื่องสั้นไทยแนวผจญไพร

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:เสียงสะท้อนเหนือหลุมฝังศพ: สงครามโลกครั้งที่สองในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:ผิดด้วยหรือที่จะปรารถนา: ชนกลุ่มน้อยทางเพศในนวนิยายไตรภาคของวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์

Img

ที่มา:วรรณกรรมโพสต์โคโลเนียลนานาชาติ

หัวเรื่อง:ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน: พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวรรณคดีศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง "8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย"

หัวเรื่อง:จากกวีศาสตร์ของวรรณกรรมสู่กวีศาสตร์ของวัฒนธรรม

12345678910...