Search Result of "วรพจน์ สอนสวัสดิ์"

About 15 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดสรรงบประมาณในการเจาะบ่อบาดาล

ผู้เขียน:Imgวัณรี รุ่งอุราภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินด้านปศุสัตว์ของกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ผู้เขียน:Imgมานิต สีดา

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิศาสตร์ดิน ธรณีสันฐานวิทยา, การวางแผนพัฒนาทรัพยากร, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, ภูมิศาสตร์ชนบท, ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

Resume

Img

Researcher

นาย พรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

Resume

Img

Researcher

นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgธเนศ มณีกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgชมชิด อิ่มวิทยา

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย ของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgประสงค์ สงวนธรรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนจัดหาแหล่งน้ำบริโภคในชนบท อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgวิษณุ งิ้วงาม

ประธานกรรมการ:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชาเอก:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชารอง:Imgวรพจน์ สอนสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)