Search Result of "วงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดัน"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33(EECON-33)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันสามเฟสสำหรับพลังงานทดแทนเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้ากำลัง

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Water Resource Management, Hydraulics

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Planning, Machine, Electrical system in Building and Industrial, Reliability

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power Electronic

Resume