Search Result of "ลูกไก่"

About 18 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะสีขน สีแข้ง และสีปากของลูกไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย

ผู้เขียน:Imgฆะฤทัย จันทร์ธิบดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตลาดของลูกไก่ไข่ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgศุมาลิน อินนุพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตวบาล

หัวเรื่อง:การนำเปลือกไข่กลับมาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารไก่พันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่8

หัวเรื่อง:การใช้หยวกหมักทดแทนอาหารข้นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อสายพันธุ์ Broiler

Img

Researcher

ดร. เอกชาติ พรหมดิเรก

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพสัตว์, การตรวจเช็คระบบสืบพันธุ์ของสัตว์พ่อแม่พันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน มก. (กองทุนวิจัยอินเตอร์เว็ท)

หัวเรื่อง:การศึกษาการปล่อยเชื้อซัลโมเนลลาในลูกไก่เนื้อที่เกิดมาจากฝูงพ่อแม่พันธุ์ที่มีการทำวัคซีนซัลโมเนลลา ชนิดเชื้อตาย (SalenvacT)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, Imgดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว สุพจนา เจริญสิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:Pharmacology of Drugs, Determination of Residues in Meat and Meat Product

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ อาบกิ่ง

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา (แบคทีเรีย,รา)

Resume

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย คมสัน สัจจะสถาพร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาที่สนใจ:งานตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทยสาธารณสุข และจุลชีววิทยา(แบคทีเรีย,รา)

Resume