Search Result of "ลูกสุกรหย่านม"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนายไพฑูรย์ มูลจิตร

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารที่มีมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบต่อสมรรถภาพการผลิตและการย่อยได้ของโภชนะในลูกสุกรหย่านม

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ สุขโพธิ์เพ็ชร์

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการร่วม:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากพริกในอาหารลูกสุกรหย่านม

ผู้เขียน:Imgสันติ อุดมโภคา

ประธานกรรมการ:Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ พารักษา*, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, ImgNuntavan Bunyapraphatsara

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:TU Research Forum 2008

หัวเรื่อง:ผลการเสริมน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติกที่แยกบริสุทธิ์ฃนิตต่างๆต่อสมรรถนะการผลิตของลูกสุกรหย่านมก่อนกำหนด

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลการใช้โปรไบโอติกที่คัดเลือกจากมูลสุกรต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริม Medium Chain Triglycerides (MCTs) ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สุขภาพลำไส้และภูมิคุ้มกันของลูกสุกรหย่านม

ผู้เขียน:Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก

ประธานกรรมการ:Imgอุทัย คันโธ*

กรรมการร่วม:Imgชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการเสริม Medium Chain Triglycerides (MCTs) ในอาหารต่อสุขภาพลำไส้ของลูกสุกรหย่านม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการเสริม Medium Chain Triglycerides (MCTs) ในอาหารต่อปริมาณ IgA ในซีรั่มและลำไส้ของลูกสุกรหย่านม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการเสริมเอนไซม์ชนิดรวมในอาหารสูตรมันสำปะหลังต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรหย่านม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลของการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโต ชนิดต่าง ๆ ในอาหารลูกสุกรหย่านม

ผู้เขียน:Imgมุกริน สุขมงคล

กรรมการวิชาเอก:Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgอุทัย คันโธ*, Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์

หัวเรื่อง:ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม

12