Search Result of "ลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด"

About 22 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง)

หัวเรื่อง:การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ใหม่ KBSC 605

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (2009)

ผลงาน:ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ใหม่ KBSC 605

นักวิจัย: Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานวิจัยชมเชย ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 (2002)

ผลงาน:การวิจัยและพัฒนาข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์เกษตรศาสตร์ 2

นักวิจัย: Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ Imgนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล) Imgนายนพพงศ์ จุลจอหอ Imgนายฉัตรพงศ์ บาลลา

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 303

Img

Researcher

นาง ชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล)

ที่ทำงาน:ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ฉัตรพงศ์ บาลลา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

12