Search Result of "ลูกน้ำยุง"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมลูกน้ำยุงลายโดยชีววิธี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

Img

งานวิจัย

การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย (2007)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การคัดเลือกสารสกัดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลที่สามารถกำจัดลูกน้ำยุงที่เป็นพาหะนำโรค

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษากลไกการทำงานของโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่่ 29 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ในการควบคุมยุงก้นปล้อง Anopheles dirus

Img

Researcher

ดร. สมาน แก้วไวยุทธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรสิตของสัตว์น้ำ, ปรสิตทางการแพทย์, ปรสิตทางสัตวแพทย์

Resume

12