Search Result of "ลุ่มน้ำลำพระเพลิง"

About 38 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณน้ำท่าด้วยแบบจำลอง SWAT กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบน (2014)

หัวหน้าโครงการ:ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, Imgภัทราพร แสงทอง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:องค์กร Danced รัฐบาลเดนมาร์ก ผ่านโครงการ TUCED-SLUSE (โครงการหลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาการใช้ที่ดินและกา

หัวเรื่อง:โครงการรูปแบบการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง กรณีศึกษาการปลูกไม้กฤษณา โครงการย่อย : ศักยภาพเชิงนิเวศวิทยาในเขตลุ่มน้ำลำพระเพลิง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงพื้นที่ชุ่มน้ำและสระน้ำเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งบริเวณลุ่มน้ำลำพระเพลิงตอนบนอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgคำหล้า พรหมสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

งานวิจัย

บูรณาการเชิงระบบเพื่อสร้างทางเลือกและแนวทางการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าภูหลวง-วังน้ำเขียว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จวงจันทร์ ดวงพัตรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์, Imgดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

12