Search Result of "ลิ้นจี่"

About 59 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การฉายรังสีลิ้นจี่เพื่อการส่งออก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

แหล่งทุน:บริษัท ศูนย์ประสานงานความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกาเพื่อการส่งออกผลไม้ จำกัดThai-USA Cooperation Center for Fruit Export Company Limited

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand)

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่มีผลต่อการบริโภคลิ้นจี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การศึกษาตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดในช่วงคลื่นสั้นหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ในผลลิ้นจี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:ผลของการฉายรังสีและการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นต่อปริมาณน้ำตาลและกรดอินทรีย์ของลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

123