Search Result of "ลำน้ำ"

About 87 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สำรวจรูปตัดลำน้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามการเปลี่ยนแปลงตลิ่งลำน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มก.ฉกส.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345