Search Result of "ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ"

About 137 results
Img
Img

งานวิจัย

การจ้างบริการจัดทำลายพิมพ์ดีเอ็นเอลำไยพื้นเมือง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อจำแนกสายพันธุ์กล้วยน้ำว้า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอสบู่ดำจากโครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พรชัย อนันตสมบูรณ์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

Img

งานวิจัย

การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
1234567