Search Result of "ลายผ้า"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารคหเศรษฐศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าตกแต่งด้วยลวดลายผ้าไทดำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคสัญลักษณ์ ลวดลายผ้าในสินค้าแฟชั่น กับทัศนคติ รสนิยม และการให้คุณค่าชีวิตของแต่ละกลุ่มประชากรชายรักร่วมเพศ

ผู้เขียน:Imgสมพงษ์ คงรุ่งเรืองสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาชื่อลายผ้าแพรวาในภาษาผู้ไทยตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การคัดเลือกลายผ้าทอพื้นบ้านและถ่ายทอดนวัตกรรมในจังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:ImgBusaracum Reongosoom

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research was conducted to find out the general background and the condition of hand-made cloth industrial movement in Nakhon Sawan province. It was concentrated on searching for the possible conservation pattern of hand-made cloth as the innovative technology for dissemination of innovations to the people who have taken it as their major occupation. This research also aimed to find out the relationship among those of independent variables of 3 categories : local weaving design, the Industrial Promotion Department's design, and personal design. The 38 patterns of hand-made cloth were the subject to find out the possible ways for dissemination of innovative technology. The methodology therefore, were both qualitative and quantitative research. SPSS/ FW Version 9.0 was used to find out the coefficient correlation and the significant differences among the independent and dependent variables. It was found that 38 patterns of hand-made clothes were under the criteria and being indicators for the selection of reserved materials. The target group for dissemination was composed of 134 persons (39 conservatives and 95 new stylists). The average age was 44.05 years old, while the level of education was more than 98 percent graduated at graduated at grade 4-6 and illiteracy. The average annual income from the major occupation was 33,334.51 baht per head and from other sources was about 8,976.92 baht. The majority (69.4%) were the people of the local weaving group numbers in Nakhon Sawan area. They also had the average of 5,191.75 baht per person per year for investment. The majority (87.3%) made clothes for personal use and for sales. In testing the hypothesis, It was found that the null hypothesis was accepted in 39 out of 99 sub hypothesis. There were also the possible alternative suggestion for these who are interested in dissemination of innovative technology.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 022, Issue 2, Jul 01 - Dec 01, Page 139 - 154 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น

Img

Researcher

ดร. เขวิกา สุขเอี่ยม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรมนุษย์, อุตสาหกรรมบริการ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว), การบริหารจัดการ

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นที่มีต่อลวดลายผ้าจกที่พัฒนาจากลายดั้งเดิมของบ้านนามน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ผู้เขียน:Imgดรุณี เววา

ประธานกรรมการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

เทคนิคและลวดลายการตกแต่งเสื้อผ้าไทดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คหกรรมศาสตรศึกษา, การจัดการทรัพยากรครอบครัว

Resume

Img

Researcher

นาง ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, การย้อมสีสิ่งทอ, คณะเกษตร, ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textiles and Clothing), การออกแบบและการทำแบบตัดเสื้อผ้า (Flat Pattern Design and Clothing Construction), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development), สิ่งทอพื้นเมือง (Native Textiles), เสื้อผ้าสำหรับบุคคลพิเศษ (Clothing for Special Needs)

Resume