Search Result of "ลัดวงจร"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการแก้ปัญหาการเกิดลัดวงจรภายในขดลวดโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ผลกระทบของตัวจำกัดกระแสลัดวงจรต่อการป้องกันระยะทาง

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคำนวณตำแหน่งลัดวงจรของสายส่งแบบวงจรนานในระบบไฟฟ้ากำลัง

ผู้เขียน:Imgสำเริง ฮินท่าไม้

ประธานกรรมการ:Imgนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณัฏฐกา หอมทรัพย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์ผลต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

ผู้เขียน:Imgโสฬส อวยพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (The 34th Electrical Engineering Conference, EECON-34)

หัวเรื่อง:การหาขนาดและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีกลุ่มอนุภาค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามขดลวดต่อระบบป้องกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgวีรภัทร เสนวิรัช

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง

ผู้เขียน:Imgดิษฐกานต์ อุทิตะสาร

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29

หัวเรื่อง:การจำลองสภาวะปรับตัวชั่วครู่ของการลัดวงจรโดยใช้โปรแกรม EMTP/ATP เพื่อทดสอบสมรรถนะการทำงานของรีเลย์วัดระยะทาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการจำลองวงจรอิมพีแดนซ์ลำดับศูนย์ต่อการป้องกันกระแสลัดวงจรลงดินของหม้อแปลงชนิดขดหุ้มแกนเหล็กแบบ 3 ขา

12