Search Result of "ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล"

About 7 results
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ของอนุพันธ์แนฟทิวสำหรับการตรวจจับโลหะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นาย วิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาตัวเร่งสำหรับการย่อยสลายพลาสติก PET, การเเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุหมุนเวียน, การสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดพอลิยูริเทนและพอลิเอสเตอร์

Resume

Img

Researcher

ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic synthesis, Natural Product, Degadation of organic compound

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

Resume