Search Result of "ลักษณะเนื้อสัมผัส"

About 36 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของไข่ม้วน (ทามาโกะ) แช่เยือกแข็ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ฟลาวร์มันสำปะหลังต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมมันสำปะหลัง

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กข้าวฮางงอก (2016)

ผู้แต่ง:ImgMs.Busarawan Chaiya, Lecturer, Imgเมวิกา รัตนะ,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงโยเกิร์ตแคลอรี่ต่ำโดยการใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ ความหวานและเพิ่มลักษณะเนื้อสัมผัสโดยการเติมลูกชิด

ผู้เขียน:Imgนิตยกานต์ บุญหมั้น

ประธานกรรมการ:Imgนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ผลของปริมาณนํ้าที่ใช้ในการหุงข้าวเหนียวดำต่อการยอมรับทางประสาทสัมผัสและปริมาณแอนโทไซยานิน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวไทยจากการประเมินทางประสาทสัมผัสและการวัดด้วยเครื่องมือ

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference

หัวเรื่อง:อิทธิพลของโปรตีนเวย์เข้มข้นและกัมอะราบิกต่อคุณสมบัติด้านวิทยากระแส ลักษณะเนื้อสัมผัสและความคงตัวของมายองเนสคอเลสเตอรอลต่า

Img

ที่มา:วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการล้างเนื้อปลาบดด้วยสารละลายด่างต่อคุณภาพด้านสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่เยือกแข็ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวสุก

ผู้เขียน:Imgวิรัช แสงสุริยฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวรศักดิ์ สมตน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12