Search Result of "ลักษณะเด่น"

About 26 results
Img
Img

งานวิจัย

อัลกอริธึมการกำหนดขอบเขตม่านตามนุษย์และการดึงลักษณะเด่นสำหรับการตรวจสอบบุคคลด้วยม่านตา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 1 ภาคบรรยาย (2014)

ผลงาน:ลักษณะเด่นของพืชวงศ์พริกไทย

นักวิจัย: Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์ ImgAssoc. Prof Dr. Trevor R. Hodkinson ImgDr. David A. Simpson Imgศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

Doner:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเด่นและคุณค่าของนวนิยายไทยรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (พ.ศ. 2522-2546)

ผู้เขียน:Imgพรพรหม บุญถนอม

ประธานกรรมการ:Imgนางยุพร แสงทักษิณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgDhanate Vespada

กรรมการวิชารอง:ImgRuenruthai Sujjapun

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกลักษณะเด่นโดยใช้กฎความสัมพันธ์สำหรับการเรียนรู้ของต้นไม้ตัดสินใจ

ผู้เขียน:Imgลลิตา ศรีชัยญา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขั้นตอนวิธีการดึงลักษณะเด่นและทำการเปรียบเทียบเพื่อใช้รู้จำลายม่านตา

ผู้เขียน:Imgพีรณัฏฐ์ ทูลแสงงาม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะเด่นและศักยภาพทางการเกษตรของดินในจังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgเมธา ศรีทองคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุมิตรา วัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารดินและปุ๋ย

หัวเรื่อง:ลักษณะเด่นและศักยภาพทางการเกษตรของดินในจังหวัดนครนายก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:อัลกอริธึมการกำหนดขอบเขตม่านตามนุษย์และการดึงลักษณะเด่นสำหรับการตรวจสอบบุคคลด้วยม่านตา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำแนกประเภทเว็บเพจโดยใช้ลักษณะเด่นบนตัวจำแนกแบบเบย์สอย่างง่ายที่ทำงานร่วมกัน

ผู้เขียน:Imgกาญจนา แสงทองพัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กฤษณะ ไวยมัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจหาจุดโฟกัสโดยใช้แบบจำลองเลนส์ครึ่งวงกลมในการลงทะเบียนลายนิ้วมือ

ผู้เขียน:Imgณัฐวัชร์ บุญชัยเสรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารจีนศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นระหว่างภาษาไทยและภาษาหมิ่น-ใต้ ในประเทศไทย

12