Search Result of "ลักษณะประจำพันธุ์มะม่วง"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:A study on characteristics of mango cultivars in Pakchong Research Station for breeding utilization.

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่อง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Img

Researcher

นาย รักเกียรติ ชอบเกื้อ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย องอาจ หาญชาญเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ถ่ายภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume