Search Result of "ลักษณะประจำพันธุ์"

About 57 results
Img

งานวิจัย

การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะประจำพันธุ์ไม้ไทย (1997)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

Img

งานวิจัย

การใช้ดีเอ็นเอกำกับลักษณะประจำพันธุ์ไม้ไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

แหล่งทุน:โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และการตอบสนองต่อพื้นที่ของฟักทองบริโภคเมล็ด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณี ทองพำนัก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนายประเทือง ดอนสมไพร

แหล่งทุน:สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

โครงการผลิตต้นพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:ลักษณะประจำพันธุ์ของน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์ A0013 B0003 C0001 และ D0005

123