Search Result of "ลักษณะทางนิเวศวิทยา"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพและลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้กฤษณาในป่าธรรมชาติภาคตะวันออก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางนิเวศวิทยาและการปรับตัวบางประการของพรรณพืชธรรมชาติในดินเค็ม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgนิสา เหล็กสูงเนิน

กรรมการวิชาเอก:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

กรรมการวิชารอง:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศักยภาพและลักษณะทางนิเวศวิทยาของไม้กฤษณาในป่าธรรมชาติภาคตะวันออก

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวมูเซอดำ บ้านห้วยปลาหลด ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Img
Img

Researcher

ดร. สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลา, การจำแนกชนิดลูกปลาวัยอ่อน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการประมงชายฝั่ง

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการ ของกูดต้น (สกุล Cyathea และ Cibotium) ในธรรมชาติ

ผู้เขียน:Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgจารุพันธ์ ทองแถม

กรรมการวิชาเอก:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgวีระชัย ณ นคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางนิเวศวิทยาบางประการของปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgโอภาส ชามะสนธิ์

ประธานกรรมการ:Imgสมหมาย เจนกิจการ

กรรมการวิชารอง:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะทางนิเวศวิทยา และความต้องการของราษฎรท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ป่าหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgรุ่งอรุณ สิทธิผล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางยุพา ปานแก้ว, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พฤกษอนุกรมวิธาน (Systematic Botany), วิทยาศาสตร์ทุ่งหญ้า (Range Sciences), อนุกรมวิธานพืชวงศ์บุกบอน (Systematics of Araceae), พืชให้กลิ่นหอม (•Aromatic Plants), พืชป่ากินได้ (Edeble Wild Flants)

Resume

Img

Researcher

ดร. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, การประเมินสถานภาพยูโทรฟิเคชันและกำลังผลิตของแหล่งน้ำ, การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

Resume