Search Result of "ลักษณะทางกายวิภาค"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์น้ำและลักษณะทางกายวิภาคของดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบและดอกบัวหลวง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123