Search Result of "ละอองเรณู"

About 62 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตของละอองเรณูในดอกเม่าหลวงตัวผู้

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารเคมีเอทิลมีเทนซัลโฟเนท เพื่อชักนำให้เกิด ลักษณะไม่ไวแสง ของข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการ เพาะเลี้ยงอับละอองเรณู

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์อิตาลี(Apis mellifera ligustica L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชามา พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชามา พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตละอองเรณูของปทุมมาลูกผสม ( F1 hybrid) เมื่อมีการใช้สารโคลชิซีน

1234