Search Result of "ละครลิง"

About 6 results
Img

งานวิจัย

โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

วัฒนธรรมการแสดงที่ปรากฏในศิลปะการแสดงละครลิง (2015)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume