Search Result of "ลออรัตน์ ธนาวุฒิกุล"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการระบบโซ่ความเย็น (Cold Chain) สำหรับภาคอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุนิดา อัศวสืบสกุล, Imgนางสุวิมล สุระเรืองชัย, Imgผศ.ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์, Imgผศ.ดร. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์, Imgผศ.ดร. อัษฎาวุฒิ ดำรงศิริ, Imgรศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ, Imgรศ.ดร. ดร. สืบศักดิ์ นันทวานิช

แหล่งทุน:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume