Search Result of "ลลิตา พลมณี"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกรดแล็กติกที่ผลิตโดยแบคทีเรีย Lactobacillus rhamnosus TISTR 108

ผู้เขียน:Imgลลิตา พลมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชิราวุฒิ เพชรเย็น

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลกติกด้วยเซลล์ตรึง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img

Researcher

ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก

Resume