Search Result of "ลดไขมัน"

About 45 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกปลาพร้อมบริโภคที่ลดไขมันอิ่มตัว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัทมา ระตะนะอาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมาหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารภาคกลาง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยรังสิต

หัวเรื่อง:การใช้กระเจี๊ยบเขียวผงและโพลีแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อคุณภาพของไอศกรีมลดไขมัน

Img

ที่มา:การประชุมนำาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การใช้กระเจี๊ยบเขียวผงและโพลีแซคคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวต่อคุณภาพของไอศกรีมลดไขมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงคั่วป่นลดไขมันบรรจุซอง

ผู้เขียน:Imgเกศสุดา จอบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารทดแทนไขมันประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของเค้กช็อคโกแลตลดไขมัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการนวดด้วยน้ำมันพริกร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการลดไขมันหน้าท้อง

ผู้เขียน:Imgนิดา นุ้ยเด็น

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นลดไขมันบรรจุซอง

Img

ที่มา:วารสารวิชาการเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาแซนด์วิชสเปรดลดไขมันจากน้ำนมถั่วเหลือง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันที่ใช้อินนูลินเป็นสารทดแทนไขมัน

ผู้เขียน:Imgจุฑารัตน์ โกวิทยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน.

Img

Researcher

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหาร

Resume

123