Search Result of "ฤดูกาล"

About 191 results
Img

งานวิจัย

ระบบแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื่้นที่ และฤดูกาล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำดัชนีฤดูกาลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาดิของไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ)

Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุตามฤดูกาลในตะกอนดินป่าชายเลน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบงกช วิชาชูเชิด, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร. เอกนรินรินทร์ รอดเจริญ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุติมา พัฒนะผล, Imgนายพงศธร พวงสมบัติ, Imgนายวิทวัส แก้วดี

แหล่งทุน:ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่อองค์ประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาปริมาณสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีอุปสงค์เชิงฤดูกาล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดและการกระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลนตามสภาพ การใช้พื้นที่และฤดูกาล : กรณีศึกษาบ้านคลองโคนและปากแม่น้ำบางตะบูน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910