Search Result of "รูปแบบการสอน"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

หัวเรื่อง:รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิต: กรณีศึกษารายวิชา 02207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมที่ยั่งยืนของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับแบบสำรวจรูปแบบการสอน เพื่อใช้ศึกษารูปแบบ การสอนของครูมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7

ผู้เขียน:Imgบังอร หรุ่นโพธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgนางเบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชย รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 ประเภทอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2008)

ผลงาน:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฝึกฝนคำศัพท์ Word Factory รุ่น 2.1

นักวิจัย: Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนฟิสิกส์ตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธินิยมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน PEASE เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และเจตคติของนิสิตในรายวิชา 158221 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

12