Search Result of "รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย"

About 4 results
Img

Researcher

นาย ศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้เวลาว่าง, นันทนาการ, พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. บุญเลิศ อุทยานิก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การประเมินสมรรถภาพทางกายและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย, การจัดกิจกรรมทางกายและโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

Resume

Img

Researcher

นาย เจริญ กระบวนรัตน์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ผู้ฝึกกีฬา, หลักการและเทคนิคการฝึกซ้อมกีฬา, หลักการและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume