Search Result of "รูปแบบการพัฒนาครู"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนองานวิจัยด้วยวาจาดีเด่น (2013)

ผลงาน:รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ เรื่อง The Wisdom for social Development

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาครูในการประเมินตามสภาพจริงวิชาพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ผู้เขียน:Imgสุรีย์ แก้วเศษ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรรวี บุญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgวิบูลย์ ชลานันต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา, คณิตศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรและการสอน

Resume

Img

Researcher

ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรและการสอน, การวัดและประเมินผลการศึกษา, วิจัยทางการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา, คณิตศาสตรศึกษา

Resume

12