Search Result of "รูปแบบการจัดการความรู้"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก (2017)

ผลงาน:รูปแบบการจัดการความรู้สถานศึกษาด้วยบทเรียนหนึ่งประเด็น

นักวิจัย: Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการระดับชาติด้านประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการความรู้ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgมานิกา แสงหิรัญ

ประธานกรรมการ:Imgอิษฎี กุฏอินทร์*

กรรมการร่วม:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชาฝ่ายงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชา ฝ่ายงาน คณะศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสม และศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยโครงการ จำนวน 19 คน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1)แผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของคณะศึกษาศาสตร์มี 6 ขั้นตอน 2)รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ โดยรวมมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คือ ภาวะผู้นำของผู้วิจัย ความตระหนักของผู้ร่วมวิจัย

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 113 - 125 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาอย่างยั่งยืน : ชุมชนเครื่องปั้นดินเผา ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ผ่านเว็บที่เสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาครู

ผู้เขียน:Imgณัฐพล รำไพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgChatsirt Piyapimonsit, Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12