Search Result of "รูทีเนียม"

About 29 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยรูทีเนียม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

12