Search Result of "รุ้งรัศมี อึ้งรังษี"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgรุ้งรัศมี อึ้งรังษี

ประธานกรรมการ:Imgณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection